OZB woningen

Financiën en bedrijfsvoering

In het Coalitieakkoord 2014-2018 is afgesproken dat de gemeentelijke belastingen, zoals de onroerend zaakbelasting en de afvalstoffenheffing, niet meer stijgen dan met de gemiddelde prijsstijging in Nederland. Voor 2015 heeft het Centraal Plan Bureau (CPB) de verwachte consumentenprijsindex (CPI) vastgesteld op 0,4%. Met dit percentage worden belastingen vanaf 2016 geïndexeerd. Belangrijke uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de belastingen en heffingen zijn in Arnhem de volgende:

 • evenwichtige lastenverdeling tussen burgers en ondernemers;
 • evenwichtige lastenverdeling tussen burgers onderling (draagkracht).

In de paragraaf Lokale heffingen wordt uitgebreid ingegaan op de beleidsuitgangspunten, op ontwikkelingen op het gebied van lokale heffingen, de lastendruk en de ontwikkeling van de tarieven.

Samenhang

 • R6 Participatie en maatschappelijke ondersteuning (kwijtschelding);
 • Paragraaf Lokale heffingen.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Actueel beleidskader

 • Armoede-agenda 2015-2018 (2014);
 • Nota doorontwikkeling armoede en schulddienstverlening (2016).

Niet van toepassing.

Indexatie

 • Jaarlijks wordt de opbrengst van de gemeentelijke belastingen geïndexeerd met de consumentenprijsindex van het CBS voor het lopende jaar (2016). Deze bedraagt 0,6%. Rekening houdende met de herijking van het bouwvolume woningen en niet-woningen bedraagt de meeropbrengst in 2017 € 632.000;

Hervorming gemeentelijk belastinggebied

 • De minister van BZK is voornemens de gemeentebelastingen te hervormen. In hoofdlijnen komen de voorstellen neer op een verschuiving van rijksbelastingen naar gemeentebelastingen. Voor de gemeente Arnhem zijn de volgende voorstellen van belang:
  • Herinvoering van de OZB voor gebruikers van woningen;
  • Invoering van een gemeentelijke belasting voor ingezetenen van 18 jaar en ouder;
  • Afschaffing van de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten;
  • Invoeren koppelingen; tussen de ingezetenenheffing en de OZB-gebruikersheffing voor woningen enerzijds en de OZB-gebruikersheffing voor woningen en de overige drie OZB-heffingen (eigenaren en gebruikers van niet-woningen en eigenaren van woningen) anderzijds.

Definitieve keuzes worden overgelaten aan een volgend kabinet. Gemeentelijk beleid dient te worden aangepast wanneer hier meer duidelijkheid over ontstaat.

Prestaties en of effectindicatoren

Niet van toepassing

Monitoring

Centrum van onderzoek van de economie van de lagere overheden (Coelo)