Afval

Gezondheid en milieu

Afvalbeheer

 • Afvalscheiding en hergebruik helpt bij het verminderen van de belasting op het milieu en bespaart kosten en grondstoffen. De afvalscheidingsdoelen 2020 in het Afvalbeleidsplan zijn een scheidingspercentage van 60% en ruim 160 kg restafval per inwoner per jaar. Hiervoor wordt ingezet op bewustwording;
 • In 2014 is het zogenaamde ‘omgekeerd inzamelen’ ingevoerd in drie startwijken, een andere manier van inzameling. Op basis van de evaluatie is in 2015 besloten om dit concept in de periode 2016-2018 gefaseerd en later in 2016 om dit concept versneld in te voeren in heel Arnhem. Dat betekent dat het project eind 2017 stadsbreed uitgerold moet zijn. Met de resultaten van omgekeerd inzamelen kan Arnhem zich conformeren aan de nieuwe nationale doelstelling van het rijk, namelijk 75% hergebruik van huishoudelijk afval in 2020;
 • Op basis van het inzicht in de financiële haalbaarheid wordt in het najaar van 2016 een raadsvoorstel voorgelegd voor het invoeren van Diftar per 1 januari 2018.

Stadsreiniging

 • een schone openbare ruimte (groenvoorzieningen, verharding en kunstwerken) op basis van sober en doelmatig onderhoud;
 • een hoger ambitieniveau op enkele locaties in de stad (Centrum, het vernieuwde stationsgebied en rondom winkelcentra).

Samenhang

 • Programma Van Wijken Weten: veranderopgave Wijksturing in uitvoering;
 • Programma R6, taakveld 6.3 Inkomensregelingen): kwijtschelding afvalstoffenheffing in het kader van het Armoedebeleid;
 • Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (inzamelvoorzieningen);
 • Paragraaf Lokale belastingen (afvalstoffenheffing).

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Gecontracteerde partijen.

Exportheffing op afval

 • Het rijk heeft besloten om de exportheffing op afval dat voor verbranding naar het buitenland wordt vervoerd voorlopig niet door te laten. Hierdoor ontstaan incidentele voordelen ad € 546.000 in 2017 en 2018.

Uitrol omgekeerd afval inzamelen

 • Gelet op het in juni 2016 vastgestelde armoedebeleid is een versnelde invoering van Diftar gewenst. Op het moment van het verschijnen van deze begroting zal het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van Diftar gereed zijn en kan een definitief besluit worden genomen over de invoering van Diftar, met mogelijke gevolgen voor de reeds besloten maatregel binnen het armoedebeleid (verlagen kwijtschelding afvalstoffenheffing). Een versnelde invoering van Diftar is pas mogelijk wanneer het Omgekeerd Inzamelen ook versneld wordt uitgerold. Aan deze versnelde invoering van het omgekeerd afval inzamelen zijn in 2017 incidentele meerkosten verbonden ad € 466.000. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken vanuit de BR afval.

Prestaties en of effectindicatoren

Afval

 • Resultaat afvalscheiding;
 • Omgekeerd inzamelen stadsbreed ingevoerd;
 • Invoering DIFTAR.

Monitoring

Afval

 • benchmark (onderling vergelijk van soortgelijke gemeenten);
 • afval- en sorteeranalyse;
 • rapportages van inzameling en verwerking van alle rest- en grondstofstromen bij verschillende inzamelaars en verwerkers.