Riolering

Gezondheid en milieu
  • GRP5 periode 2014-2018:

De ambitie is beperkt tot realisatie van alleen de technisch noodzakelijke rioolvervangingen.

Het rioolbeleid is opgenomen in de (wettelijk verplichte) gemeentelijke rioleringsplannen (GRP5 periode 2014 t/m 2018, raadsbesluit 2015). Maatregelen om knelpunten op het gebied van wateroverlast en oppervlaktewaterkwaliteit op te lossen zijn niet in het GRP5 opgenomen.

  • Wateroverlast Arnhem-noord:

Naar aanleiding van de wateroverlast in de zomer van 2014 is separaat de Aanpak Wateroverlast Arnhem-Noord opgesteld (raadsbesluit 2015). De aanpak is nadrukkelijk een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid (gemeente en waterschap) en de particulieren ( bewoners, bedrijven, instellingen).

  • Jaarlijkse verhoging rioolheffing:

Met ingang van 2015 wordt de rioolheffing jaarlijks met maximaal de inflatie verhoogd. Om de ambitie voor het GRP5 (periode 2014 t/m 2018) te kunnen realiseren is daarnaast een herschikking van middelen voor het onderhoud van kapitaalgoederen noodzakelijk (zie ook paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen).

  • Samenwerking in de afvalwaterketen:

Samenwerking met de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Rheden en de waterschappen Rijn en IJssel en Rivierenland onder de noemer Rijn6 is van belang om kostenstijgingen te beperken, kwetsbaarheden van organisaties te verminderen en de kwaliteit te verhogen (de 3 K’s). Op basis van het gesloten samenwerkingsakkoord worden de komende jaren verschillende projecten uitgevoerd.

Samenhang

  • Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Raadsonderwerpen

  • voorbereiding GRP 6 (2017)
  • uitwerking aanpak rioolvervanging Spijkerbuurt

Actuele beleidskader

Verbonden partijen
Geen verbonden partijen.

Overige partners
De waterschappen.

  • Vanaf 2017 krijgen de inwoners binnen het programma "Van wijken weten" meer zeggenschap over de wijkgerelateerde budgetten en daarmee op de manier waarop de openbare ruimte en de kapitaalgoederen onderhouden worden. De budgetten voor sec de riolering zijn hiervan uitgezonderd. De wijkteams Leefomgeving gaan deze zeggenschap vanaf 2017 nader invulling geven;
  • Grootschalige rioolvervanging in Geitenkamp wordt aangegrepen om ook gevolgen van extreme wateroverlast en sociale problematiek aan te pakken. Dit in samenwerking met woningcorporaties en wijkbewoners.

Prestaties en of effectindicatoren

  • Uitvoering GRP5 in 2017.

In het GRP 5 is opgenomen welke riolen deze GRP periode vervangen of hersteld worden.

Monitoring

Niet van toepassing.