Media

Cultuur, recreatie en sport

Bibliotheek Arnhem (basisvoorziening);

 • doorontwikkeling van het gebouw Rozet, waarvan Bibliotheek Arnhem een van de hoofdgebruikers is;
 • onderzoek naar een verdergaande samenwerking van Bibliotheek Arnhem en Kunstbedrijf Arnhem.

RTV Arnhem (meerjarenvoorziening)

 • Doorstart.

Samenhang

 • Programma Stad op de Kaart: veranderopgave "Culturele eredivisie".

De beleidsdoelen vanuit deze veranderopgave zijn van invloed op dit taakveld;

 • Programma Van Wijken Weten: veranderopgave Wijksturing in uitvoering;
 • Paragraaf Subsidies.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Actuele beleidskaders:

 • Kadernota ‘STROOM – cultuurbeleid A Arnhem’, 2012;
 • Nota Creatieve Milieus Arnhem, 2009;
 • Beleidsnota ‘De kaders verzetten: cultuureducatie Arnhem 2009 - 2012’ uit 2008;
 • Nota ‘Bronnen: beleid Beeldende Kunst en Vormgeving 2009 - 2012’ uit 2008/2010.

Geen verbonden partijen.

Rozet

 • Met de ondertekening van de intentieverklaring 'Voornemen tot bestuurlijke fusie' op 18 december 2015 door Bibliotheek, Kunstbedrijf en stichting Beheer Rozet is een volgende stap gezet in het kader van de doorontwikkeling van Rozet. Deze stap volgt op de rapportage "Eerste verkenning verdere samenwerking in Rozet" van LAgroup en het overzicht van zogenaamde Quick Wins, waarover de raad op 23 juni 2015 is geïnformeerd;
 • Het jaar 2017 wordt het eerste volledige jaar waarin de stichtingen Kunstbedrijf Arnhem, Bibliotheek Arnhem en Beheer Rozet onder één juridische paraplu (en met één Raad van Toezicht) gebruik maken van het gebouw Rozet. In augustus 2016 zijn hiervoor de statuten gewijzigd.

Bezuiniging provinciale subsidie
In het beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017-2020 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland aan Provinciale Staten voorgesteld een subsidie van € 600.000 (verdeeld over Bibliotheek Arnhem en Rijnbrink Groep) in 2017 enkel nog beschikbaar te stellen wanneer beide instellingen in overleg met de provincie zich beraden over de uitvoering van sommige taken. Voor Bibliotheek Arnhem betreft het de wetenschappelijke functie. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen voor Bibliotheek Arnhem (ook na 2017) zijn.

Doorstart RTVArnhem
Eind 2015 deelde het bestuur van RTVArnhem mee de activiteiten te willen beëindigen. Reden was het ontbreken van structureel perspectief voor de lokale omroep. Vanuit de organisatie is vervolgens een nieuw initiatief ontstaan om de taken van het bestuur over te nemen. In 2016 resulteerde dit in een nieuw bedrijfsplan voor 2016 en verder .
In reactie hierop is aan de omroep subsidie voor geheel 2016 toegekend. Het college monitort de ontwikkelingen hierbij nauwlettend.

Prestaties en of effectindicatoren

 • Samenwerking gebruikers in Rozet;
 • Samenwerking Bibliotheek Arnhem met Rijnbrink Groep;
 • Monitoring RTV Arnhem in 2017.

Monitoring

 • Jaarstukken Bibliotheek Arnhem;
 • Jaarstukken RTV Arnhem.