Cultureel erfgoed

Cultuur, recreatie en sport

Bouwkwaliteit, architectuur en cultureel erfgoed in de vorm van gebouwd erfgoed, historisch-ruimtelijke structuren en archeologisch erfgoed zijn belangrijke ingrediënten voor de belevingswaarde, beeldkwaliteit en identiteit van de stad. Erfgoed heeft naast cultuurhistorische waarde ook een toeristische en economische waarde.
Het Arnhems erfgoedbeleid richt zich op:

 • behoud en versterking van aanwezige cultuurhistorische waarden en helpt hiermee bij te dragen aan een aantrekkelijke stad om in te wonen, te werken, te winkelen en te recreëren;
 • duurzame bescherming van het cultuurhistorische erfgoed, waar de kwetsbaarheid dit noodzakelijk maakt (bijvoorbeeld plantoetsing, vergunningverlening);
 • (her-)bestemming van cultuurhistorisch erfgoed door dit erfgoed een duurzame bestemming te geven en daardoor voor de stad te behouden (bijvoorbeeld steenfabriek Elden, Eusebius);
 • cultuurhistorie als inspiratiebron op te nemen in ontwerpopgaven en gebiedsprocessen, hieraan vorm te geven in (ruimtelijke) plannen en projecten, waardoor cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar wordt gemaakt (bijvoorbeeld Meinerswijk, omgeving John Frostbrug);
 • het toegankelijk maken van de kennis over het Arnhemse erfgoed om daarmee het publieksbereik en draagvlak voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed te vergroten (bijvoorbeeld advisering, frontoffice ('Archeohotspot') archeologie, erfgoedpublicaties).

Samenhang

 • Programma Stad op de Kaart: veranderopgave Centrumstad aan de Rijn.

Erfgoed draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit en het onderscheidende vermogen van de stad;

 • Programma Van Wijken Weten: veranderopgave Wijksturing in uitvoering.

Het reguliere werk brengt veel interactie met partijen in de stad met zich mee waarbij adviserend en faciliterend wordt opgetreden, ook met betrekking tot initiatieven op wijkniveau;

 • Wijkdoelen van wijken met wensen bescherming erfgoed.

In de te ontwikkelen Erfgoedagenda wordt de uitvoering op de veranderopgaven aangesloten.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Actuele beleidskaders:

 • Erfgoednota Panorama Arnhem;
 • Erfgoedwet (die per 1 juli 2016 de Monumentenwet vervangt en alle erfgoedwetten bundelt);
 • Beleidskader provincie Gelderland: 'Cultuur en Erfgoed 2017-2020: beleef het mee!'.

Niet van toepassing.

 • Per 1 juli 2016 treedt de Erfgoedwet in werking. Dit brengt met zich mee dat er een nieuwe erfgoedverordening moet worden opgesteld die zowel roerend als onroerend gemeentelijk erfgoed betreft;
 • Het archeologiedepot voldoet niet aan de huidige kwaliteitseisen. Er wordt samen met de provincie, Museum Arnhem, Museum Het Valkhof en de gemeente Nijmegen onderzocht of er een gezamenlijk regionaal depot kan worden ingericht. Doorontwikkeling van het Arnhemse archeologiedepot hangt samen met de voortgang van dit proces.

Prestaties en of effectindicatoren

 • Erfgoedagenda en erfgoedverordening (2017);
 • Resultaat onderzoek gezamenlijk regionaal depot.

Monitoring

Jaarlijks verplichte monitor Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Opgave gegevens Arnhem: bestaande formatie, vigerend beleid en het volgen van wettelijk voorgeschreven richtlijnen.