Cultuurpresentatie, -productie, -participatie

Cultuur, recreatie en sport

De ambitie voor cultuur  is:

 • Arnhem positioneren als culturele hoofdstad van Oost-Nederland;
 • de ver- en nieuwbouw van concertgebouw Musis, waar Het Gelders Orkest vaste bespeler en huurder is;
 • renovatie/verbouwing van Stadstheater Arnhem, waar Introdans vaste bespeler is;
 • doorontwikkeling van het gebouw Rozet;
 • groot mode-evenement in 2018.

De kadernota ‘STROOM – cultuurbeleid Arnhem’ hanteert in haar ‘subsidiegebouw’ de volgende onderverdeling:

 • culturele basisvoorzieningen die een structurele subsidie of bijdrage ontvangen;
 • meerjarenvoorzieningen;
 • programmatische activiteiten, die voor twee jaar een subsidie krijgen;
 • incidentele activiteiten.

Deze subsidies zijn een belangrijk instrument voor het Arnhemse activiteitenaanbod en de Arnhemse
voorzieningen. De beoordeling van de subsidieaanvragen geschiedt conform de Kadernota vooral op basis
van de volgende criteria (1) kwaliteit, (2) meerwaarde voor de stad, (3) cultureel ondernemerschap van de aanvragende organisatie, (4) mate van samenwerking van de aanvrager met andere organisaties en (5) actualiteit van het aangebodene.

Culturele basisvoorzieningen
Als basisvoorzieningen voor cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie zijn aangewezen:

 • Musis|Stadstheater Arnhem;
 • Focus Filmtheater;
 • poppodium Luxor Live;
 • Kunstbedrijf Arnhem;
 • Gelders Archief.

Culturele meerjarenvoorzieningen
Als culturele meerjarenvoorzieningen zijn aangewezen:

 • de festivals Sonsbeek en State of Fashion;
 • de rijksgezelschappen Het Gelders Orkest, Introdans en Oostpool;
 • de faciliterende organisaties Huis van Puck (voor theater) en Jacobiberg (voor popmuziek).

Culturele activiteiten 2-jaarlijks
Als tweejaarlijkse, culturele activiteiten is aangewezen de subsidieregeling Programmatische Activiteiten (PAC).
De ambitie is de subsidieregeling PAC in 2018 te evalueren.

Culturele activiteiten incidenteel
Als incidentele, culturele  activiteiten zijn aangewezen de subsidieregeling Fonds Cultuur en de subsidieregeling Amateurkunst.

Samenhang

 • Programma Stad op de Kaart: veranderopgave "Culturele eredivisie". De beleidsdoelen vanuit deze veranderopgave zijn van invloed op dit taakveld;
 • Programma Van Wijken Weten: veranderopgave Wijksturing in uitvoering. De beleidsdoelen vanuit deze veranderopgave zijn van invloed op dit taakveld;
 • Onderzoek besparingsmogelijkheden: voor de begrotingsperiode 2016-2019 is er een opdracht om binnen de beleidsvelden Cultuur en Sport op zoek te gaan naar nieuwe besparingsmogelijkheden, die passen bij de uitgangspunten van de Perspectiefnota 2016-2019. In de MJPB 2016-2019 is voorgesteld om eerder ingezette verkoop van gemeentelijk vastgoed voort te zetten, hetgeen naar verwachting de komende vier jaar in elk geval telkens incidenteel € 1 miljoen oplevert. Daarnaast wordt binnen de beleidsvelden Cultuur en Sport op zoek gegaan naar nieuwe besparingsmogelijkheden, die passen bij de uitgangspunten van de Perspectiefnota 2016-2019, waardoor het incidentele voordeel op termijn structureel gemaakt kan worden. Door het verkopen van vastgoed wordt ook bespaard op de exploitatiekosten. Bekeken zal worden of deze besparing substantieel kan bijdragen aan de invulling van de taakstelling. In het najaar van 2016 volgt over de invulling een nader voorstel;
 • paragraaf Verbonden partijen;
 • paragraaf Subsidies.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Actuele beleidskaders

 • Besluitvorming over renovatie/verbouwing Stadstheater Arnhem;
 • Kadernota ‘STROOM – cultuurbeleid A Arnhem’, 2012;
 • Tussenevaluatie kadernota 'STROOM', 2016;
 • Evenementenvisie 2015;
 • Nota Creatieve Milieus Arnhem, 2009;
 • Beleidsnota ‘De kaders verzetten: cultuureducatie A Arnhem 2009 - 2012’ uit 2008;
 • Nota ‘Bronnen: beleid Beeldende Kunst en Vormgeving 2009 - 2012’ uit 2008/2010.

Het Gelders Archief is een gemeenschappelijke regeling.
Zie hiervoor de paragraaf Verbonden partijen.

Culturele basisvoorzieningen

 • Renovatie en uitbreiding Musis Sacrum

De realisatie is voorzien in 2017. De werkzaamheden zijn in 2015 van start gegaan na een positief besluit van de raad op 29 juni 2015. Het monumentale deel wordt zoveel mogelijk in oude luister hersteld. De aanbouw uit de jaren ’80 maakt plaats voor een nieuwe, multifunctionele zaal. Daardoor krijgt Musis Sacrum meer mogelijkheden voor gevarieerde programmering en kan het uitgroeien tot hét muziekcentrum van Oost Nederland;

 • Toekomst Stadstheater/Visie Koningsplein

Begin 2017 worden de resultaten bekend van een haalbaarheidsonderzoek naar een renovatie van het Stadstheater. Daarin wordt tevens bekeken hoe een verdergaande samenwerking in het Stadstheater - als uitgebreid cultuurgebouw - met de gezelschappen Introdans en Oostpool tot stand kan komen.
In 2016  zijn de voorbereidingen voor de noodzakelijke renovatie van het gebouw begonnen, gericht op een oplevering in 2018-2019. Beide processen worden doorlopend met de partners afgestemd. Een definitief besluit over het Stadstheater als uitgebreid cultuurgebouw zal aan de Raad worden voorgelegd;

 • Focus Filmtheater

Op 29 juni 2015 heeft de raad positief besloten over de nieuwbouw voor Focus Filmtheater op het Kerkplein.  
Op 16 december 2015 is met Focus Filmtheater een intentieovereenkomst afgesloten over de nieuwbouw van het filmtheater op het Kerkplein. In 2016 heeft de architectenkeuze plaatsgevonden. De bouw is voorzien in 2017, de oplevering in 2018;

 • Kunstbedrijf Arnhem

Het herstelplan van het Kunstbedrijf Arnhem is op 1 januari 2016 in werking getreden. Uitgangspunt is dat het kunstbedrijf niet zelf meer het lesaanbod verzorgt, maar hiervoor een beroep zal doen op zelfstandige ondernemers (zzp-ers). Docenten (voorheen) in dienst van het Kunstbedrijf (voor zover niet teruggegaan naar de gemeente) worden naar zelfstandig ondernemerschap (zzp) begeleid. Daarnaast concentreert de (kleinere) organisatie zich op de functie van expertisecentrum voor activiteiten in Rozet, in aanvulling op activiteiten in de wijken. In 2017, een jaar na de transitie, zal duidelijk worden wat de uitwerking is.

 • Rozet

Het jaar 2017 wordt het eerste volledige jaar waarin de stichtingen Kunstbedrijf Arnhem, Bibliotheek Arnhem en Beheer Rozet onder één juridische paraplu (en met één Raad van Toezicht) gebruik maken van het gebouw Rozet. Tot deze bestuurlijke fusie werd medio 2016 besloten  als meest passende vorm voor de samenwerking binnen en de doorontwikkeling van Rozet;

Culturele meerjarenvoorzieningen

 • Sonsbeek en State of Fashion

De eerste reactie op Sonsbeek 2016 zijn positief en voor State of Fashion zijn de voorbereidingen gestart en is de curator benoemd. Eind 2016 is er de verwachting dat er op basis van een meerjarenplan van de stichting Sonsbeek Internationaal één subsidierelatie wordt aangegaan voor beide evenementen. Dit op basis van een strategische visie op beide evenementen en de organisatie daarvan en op basis van de evaluatie van Sonsbeek 2016 en het plan voor State of Fashion 2018;

 • Het Gelders Orkest (HGO)

In mei 2016 heeft de Raad voor Cultuur de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geadviseerd de rijkssubsidie aan HGO (net als die van het Orkest van het Oosten) vanaf 2017 te beëindigen, tenzij HGO samen met het Orkest van het Oosten een plan maakt dat voorziet in één duurzame en kwalitatief hoogwaardige symfonische voorziening in de regio Oost, die ingaat in 2019. Zowel HGO als het Orkest van het Oosten waren hierover teleurgesteld. In de maanden hierna heeft overleg plaatsgevonden tussen Rijk, beide orkesten, beide provincies en de twee steden van vestiging, waarbij is ingezet op rijksbijdrages voor de komende vier jaar en voldoende tijd en ruimte om te komen tot een echt vernieuwende duurzame/toekomstbestendige orkestvoorziening in Oost Nederland. In 2018 dient hierover duidelijkheid te zijn.  

 • Generale Oost

In 2015 heeft theaterproductiehuisGenerale Oost de financiering rond gekregen voor een verbouwing van het theater (Theater aan de Rijn). Deze verbouwing is in 2016 gestart en zal in 2017 gereed moeten zijn en is mede mogelijk door een tijdelijke gemeentelijke extra bijdrage aan het productiehuis;

 • Samenwerking Jacobiberg en Huis van Puck

De in 2014 gestarte gesprekken over samenwerking tussen popcentrum Jacobiberg en Huis van Puck - centrum voor amateurtheater - zijn in het voorjaar 2015 gestrand. Vervolgens is gebleken dat de financiële positie van het popcentrum zorgelijk is. Eind 2015 is, mede op verzoek van de gemeenteraad, een interim bestuurder voor de Jacobiberg aan de slag gegaan. Deze heeft ook als (gemeentelijke) opdracht de toekomst van de functie van het popcentrum in 2016 in kaart te brengen.  

Culturele activiteiten 2-jaarlijks
Subsidieregeling PAC
In 2016 vond de derde aanvraagronde plaats van de twee-jaarlijkse subsidieregeling Programmatische Activiteiten Cultuur (PAC). De subsidie heeft betrekking op de jaren 2017 en 2018.

Culturele activiteiten incidenteel
Ten behoeve van de bezuinigingstaakstelling voor cultuur vanaf 2016 (structureel € 400.000) is het budget 2016 en 2017 voor de stroomversneller ingezet voor andere doeleinden. De raad heeft in 2016 alsnog een budget voor 2016 en 2017 beschikbaar gesteld, waarmee kleine culturele initiatieven eenmalig kunnen worden geholpen met een bescheiden bijdrage.

Prestaties en of effectindicatoren

 • Renovatie en uitbreiding Musis Sacrum in 2017;
 • Focus Filmtheater op het Kerkplein in 2018;
 • Kunstbedrijf Arnhem: effectenmeting herstelplan in 2017;
 • Sonsbeek en State of Fashion: subsidierelatie voor beide evenementen;
 • Samenwerking Jacobiberg en Huis van Puck.

Monitoring

Jaarstukken diverse culturele voorzieningen.