Sportaccommodaties

Cultuur, recreatie en sport

Arnhem beschikt over zwembaden en sportaccommodaties voor binnen- en buitensport.
Voor het accommodatiebeleid ligt de focus op:

 • het aanbieden van sport  in kwalitatief en kwantitatief passend goede fysieke- en sociale infrastructuur;
 • het beschikken over voldoende en goede binnen- en buitensportaccommodaties die voor de doelgroepen van sportaanbieders breed inzetbaar zijn;
 • het effectief en efficiënt gebruik van de beschikbare accommodaties door moderne en "gezonde" sportverenigingen.

Speerpunt is om de Arnhemse openbare ruimte meer in te zetten tot bewegen en sporten:  

 • het realiseren van open sportparken;
 • beweegvriendelijke schoolpleinen;
 • het ontwikkelen van een ruim aanbod aan sport- en beweegarrangementen in de stadsparken en openbare ruimte in samenwerking met de wijken, sportverenigingen en sportaanbieders.

Samenhang

 • Programma Van wijken weten: veranderopgave Wijksturing in uitvoering;
 • Regulier programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat;
 • Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen;
 • Paragraaf Subsidies.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Raadsonderwerpen

 • Nieuwbouw/verbouw Valkenhuizen

Lokale beleidskaders

 • DE SPORTVISIE (2011);
 • Accommodatienota (2013).
 • Beleidsopdracht
 • DVO's

Regio, provincie, rijk

 • Gelderland Sportland;
 • Gelders Sportakkoord (2016);
 • Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur (2008);
 • Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (VWS 2009);
 • Het Programma Sport (2011);
 • Actieplan 'Naar een veiliger sportklimaat' (VWS, 2011).

Verzelfstandigde Sportbedrijf Arnhem

Zwembad Valkenhuizen nieuwbouw

 • Het huidige zwembad Valkenhuizen is aan het einde van de economische en technische levensduur. Het zwembad wordt ondermeer gebruikt voor onderwijs door ROC Rijn IJssel (voorheen CIOS), diverse zwem- en waterpoloverenigingen, school- en recreatiezwemmen. In 2015 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en kosten van renovatie van het zwembad en nieuwbouw zwembad Valkenhuizen. De kosten voor renovatie zijn geraamd op € 8,4 miljoen, de kosten voor een nieuw zwembad zijn geraamd op € 12 miljoen.

De verschillende scenario’s zijn ook beschouwd op de effecten ten opzichte van de exploitatie van het Sportbedrijf Arnhem (SA). De scenario’s laten grote verschillen zien in de te behalen exploitatievoordelen, maar ook in de exploitatiemogelijkheden van een nieuw zwembad. De totale jaarlijkse lasten (inclusief kapitaallasten) zijn voor het nieuwbouw scenario door de exploitatievoordelen voor SA lager dan bij het renovatie scenario.
Op basis hiervan is een keuze gemaakt voor nieuwbouw van zwembad Valkenhuizen, op een nieuwe locatie, geïntegreerd met het bestaande sportcomplex. De kapitaallasten en de exploitatievoordelen voor de nieuwbouw zijn vanaf 2019 in het financieel beeld verwerkt.

Binnensportaccommodaties

 • In de sport wordt aandacht besteed aan duurzaamheid van de belangrijkste sportcomplexen en in het duurzaam verenigen. Het project Arnhem United heeft veel duurzaamheidswinst opgeleverd, in 2017 zal dit traject een vervolg krijgen.

Buitensportaccommodaties

 • Bezuinigingsopdracht MJPB 2016-2019: er is een opdracht om binnen de beleidsvelden Cultuur en Sport op zoek te gaan naar nieuwe besparingsmogelijkheden, die passen bij de uitgangspunten van de Perspectiefnota 2016-2019;
 • In lijn met het afstoten van vastgoed wordt voor de sport gezocht naar de reductie van sportvelden/sportparken. Dit vereist het verplaatsen van een of meer sportverenigingen, waarbij het niet uitgesloten is meerdere verenigingen op een sportpark te huisvesten. De spreiding in het aanbod wordt minder en sportaanbod in eigen wijk kan dan niet altijd worden aangeboden.

Meer gymnastiekonderwijs Primair Onderwijs (PO)

 • Vanuit het rijk is er de ambitie 3 uur gymnastiekonderwijs aan te bieden aan het PO. Dit zal druk geven op zowel de binnensport- als buitensportaccommodaties.

Gebruikersonderhoud sportbedrijf

 • De benodigde onderhoudsbudgetten voor de huurder van de sportaccommodaties, het Sportbedrijf, blijken op basis van de recentelijk geactualiseerde demarcatielijst € 750.000 per jaar te bedragen.

In de begroting van het Sportbedrijf is voor het reguliere jaarlijkse onderhoud een bedrag van €300.000 beschikbaar. In het MIP van het Sportbedrijf is over een periode van 40 jaar een investeringsbedrag van ca €10 miljoen beschikbaar. Dit vertegenwoordigt een structureel bedrag van €250.000,- dat gerelateerd kan worden aan het gebruikersdeel van de binnensportaccommodaties. Het gaat hierbij om het vervangen van sportvloeren, wanden, vouwwanden, plafonds, tribunes, deuren, technische voorzieningen, installaties etc. Per saldo beschikt het sportbedrijf over een budget van €550.000 voor het gebruikersonderhoud, resteert een tekort van €200.000. Voorgesteld wordt om dit vanuit de algemene middelen op te lossen.

Bezuinigingstaakstelling

 • In de MJPB 2016-2019 is voorgesteld om eerder ingezette verkoop van gemeentelijk vastgoed voort te zetten, hetgeen naar verwachting de komende vier jaar in elk geval telkens incidenteel € 1 miljoen oplevert. Daarnaast zou binnen de beleidsvelden Cultuur en Sport wordt op zoek gegaan naar nieuwe besparingsmogelijkheden, die passen bij de uitgangspunten van de Perspectiefnota, waardoor het incidentele voordeel op termijn structureel gemaakt kan worden. Door het verkopen van vastgoed wordt ook bespaard op de exploitatiekosten. Bekeken zal worden of deze besparing substantieel kunnen bij dragen aan de invulling Taakstelling. In het najaar 2016 volgt over de invulling een nader voorstel.

Prestaties en of effectindicatoren

 • Bezoekersgebruik zwembaden
 • Klanttevredenheid zwembaden
 • Bezettingsgraad binnensportaccommodatie;
 • Klanttevredenheid binnensportaccommodaties.
 • Bezettingsgraad buitensportaccommodaties;
 • Klanttevredenheid buitensportaccommodaties;
 • Plan van aanpak sporten in openbare ruimte.

Monitoring

Zwembaden

 • Klanttevredenheidonderzoek

Binnensportaccommodaties

 • Klanttevredenheidonderzoek

Buitensportaccommodaties

 • Klanttevredenheidonderzoek