Elden

  • Het voormalige dorp Elden ligt in de schaduw van stadion Gelredome. Van de 930 woningen in de wijk is een derde deel in het bezit van corporaties. Naast verzorgingstehuizen betreft het vooral eengezinswoningen. Zorginstellingen en kantoren zorgen voor veel arbeidsplaatsen in de wijk;
  • De bevolking van Elden bestaat uit veel ouderen en weinig jongeren. Een verzorgingshuis en een verpleeghuis dragen daartoe bij. Opvallend is het geringe aandeel alleenstaanden;
  • Sociaal-economisch is de bevolking van Elden gemiddeld tot sterk te noemen; bijstandsdichtheid en werkloosheid zijn laag. Men is positief over leefbaarheid en veiligheid, echter minder positief over de voorzieningen in de wijk;
  • De sociale cohesie is sterk. Er is nauwelijks onvrede over sociale contacten en buurthulp is in ruime mate voorhanden. De inwoners zijn maatschappelijk actief, er wordt veel aan sport gedaan en veel mensen verrichten vrijwilligerswerk.
De Laar/Elden

Wijkdoelen

Wijkdoelen Elden

Besturen met kennis uit de stad

Participatie

- Meer betrokkenheid bewoners bij besluitvormingsprocessen in de wijk
- Participatieproces audio-visueel vastleggen

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Ontmoeten en sociale cohesie

- Activiteiten voor jongeren en door jongeren
- Activiteiten voor ouderen

Dorpshuis Elden

- Betere toegankelijkheid
- Vergroten gebruiksmogelijkheden binnen- en buitenruimte

Communicatie

- Betere afstemming onderlinge communicatie kanalen
- Informatiepanelen bij dorpshuis Elden

Wonen in leefbare wijken

Groen

Betere bescherming (delen) groengordel

Kunst en cultuur

Opslagruimte voor Eldense verenigingen

Ruimtelijke ordening

- Behoud beeldbepalende gebouwen in Elden
- Toekomstplan Alte Nova

Verkeer

- Verbeteren veiligheid en parkeerproblematiek
- Opstellen verkeersplan o.b.v. Dorpsvisie Elden

Zelfredzame inwoners met zorg voor elkaar

Zorg

Bij elkaar brengen van vraag en aanbod