Presikhaaf Oost

  • Presikhaaf-Oost is een ruim opgezette jaren'60 wijk met gestapelde bouw; veel flats en appartementen, deels in handen van woningcorporaties;
  • Winkelcentrum Presikhaaf, Park Presikhaaf en bedrijventerrein IJsseloord II  maken onderdeel uit van deze wijk;
  • In deze wijk wonen relatief veel alleenstaanden, weinig jongeren en relatief veel ouderen. De etnische samenstelling is gemiddeld te noemen;
  • Sociaal-economisch gezien is Presikhaaf-Oost duidelijk sterker dan West, maar altijd nog kwetsbaarder dan gemiddeld;
  • Sociaal maatschappelijk gezien is het beeld gemiddeld. Opvallend is het hoge aandeel mantelzorgers en de tevredenheid over de buurt, hun gezondheid en zelfredzaamheid.

De wijken Presikhaaf Oost en Presikhaaf West hebben voor gezamenlijke wijkdoelen gekozen.

Presikhaaf

Wijkdoelen

Wijkdoelen Presikhaaf Oost

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Ontmoeten en sociaal isolement

Organiseren van laagdrempelige ontmoetings
activiteiten zowel op wijk- als op buurtniveau

Opgroeien en leren in Presikhaaf

Opgroeien en leren in Presikhaaf

Wonen in leefbare wijken

Spelen

- Betere vindplaats van speelmogelijkheden
- Aanbod speelplaatsen afstemmen op de behoefte
- Bestaand groen benutten voor meer speelaccent

Sport in de wijk

- Evenwichtige verdeling mogelijkheden buitensport
- Vraag en (sport)aanbod in beeld brengen, ook die van
jongeren
- Stimuleren eigen sportactiviteiten

Afval

- Voortzetting en verdieping van Presikhaaf Schoon!
- In relatie tot de behoeften in de wijk

Samen maken we Presikhaaf

Verbeterslag onaangepast gedrag door bewoners.

Veiligheid in de wijk

- Meer aandacht voor verkeersveiligheid op een aantal
plekken in de wijk en rondom schoollocaties
- Verlichting van achterpaden in woonwijken

Zelfredzame inwoners met zorg voor elkaar

Aandacht voor MFC Presikhaven

Behoud en optimaliseren MFC Presikhaven als
'hart van de wijk'

Gezondheid in de wijk

- Laagdrempelige activiteiten gericht op bewustwording
van gezonde leefstijl
- Volkstuintjes en schooltuinen
- Bewegen voor jongeren en 65+ ers