Presikhaaf West

  • Presikhaaf-West is een van de grote naoorlogse stedelijke uitbreidingen, waar inmiddels o.a. door een herstructurering van de woningvoorraad de bevolking weer toeneemt. Er is nog steeds sprake  van veel verhuisbewegingen. De woningvoorraad is overwegend in het bezit van woningcorporaties met veel flats /appartementen;
  • Het bedrijventerrein IJsseloord I maakt onderdeel uit van de wijk;
  • Presikhaaf-West heeft een gemiddeld bevolkingsprofiel: 20% jeugd, 15% 65-plussers. Het aandeel eenpersoonshuishoudens is iets hoger dan gemiddeld. Weinig bewoners kunnen bij buurtgenoten terecht voor hulp en zetten zich in voor buurtverbetering;
  • De wijk kent het hoogste aandeel niet-westerse allochtonen van alle Arnhemse wijken en een grote Turkse gemeenschap;
  • De bevolking is sociaal-economisch opvallend kwetsbaar; met het laagste besteedbaar huishoudensinkomen van de stad (met name bij huishoudens met kinderen), veel middellage inkomens, een opvallend hoog percentage minimakinderen, veel gezinnen in de bijstand en een hoge werkloosheid. Schoolverzuim, onderwijsachterstand en beroep op schuldhulpverlening komen relatief vaak voor.

De wijken Presikhaaf West en Presikhaaf Oost hebben voor gezamenlijke wijkdoelen gekozen.

Presikhaaf

Wijkdoelen

Wijkdoelen Presikhaaf West

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Ontmoeten en sociaal isolement

Organiseren van laagdrempelige ontmoetings
activiteiten zowel op wijk- als op buurtniveau

Opgroeien en leren in Presikhaaf

Opgroeien en leren in Presikhaaf

Wonen in leefbare wijken

Spelen

- Betere vindplaats van speelmogelijkheden
- Aanbod speelplaatsen afstemmen op de behoefte
- Bestaand groen benutten voor meer speelaccent

Sport in de wijk

- Evenwichtige verdeling mogelijkheden buitensport
- Vraag en (sport)aanbod in beeld brengen, ook die van
jongeren
- Stimuleren eigen sportactiviteiten

Afval

- Voortzetting en verdieping van Presikhaaf Schoon!
- In relatie tot de behoeften in de wijk

Samen maken we Presikhaaf

Verbeterslag onaangepast gedrag door bewoners.

Veiligheid in de wijk

- Meer aandacht voor verkeersveiligheid op een aantal
plekken in de wijk en rondom schoollocaties
- Verlichting van achterpaden in woonwijken

Zelfredzame inwoners met zorg voor elkaar

Aandacht voor MFC Presikhaven

Behoud en optimaliseren MFC Presikhaven als
'hart van de wijk'

Gezondheid in de wijk

- Laagdrempelige activiteiten gericht op bewustwording
van gezonde leefstijl
- Volkstuintjes en schooltuinen
- Bewegen voor jongeren en 65+ ers