Elderveld

  • Elderveld is, gelegen in het westelijk deel van Arnhem-Zuid, een wijk uit de jaren ’70 van de vorige eeuw en ook deels een Bloemkoolwijk. Het aantal inwoners neemt langzaam aan af. Elderveld telt relatief veel oudere inwoners, veel 55-plussers en weinig 18- t/m 34-jarigen;
  • Er zijn naar verhouding weinig verhuisbewegingen. Veel mensen blijven er wonen, ook als hun kinderen zelfstandig zijn gaan wonen;
  • De bewoners zijn over het algemeen positief over de leefbaarheid en voorzieningen in hun wijk. Over de toekomst in hun wijk is men minder positief;
  • Wat betreft inkomenssituatie en opleiding is het profiel van Elderveld identiek aan het gemiddelde Arnhemse profiel. De werkloosheid in Elderveld is, ondanks een toename, lager dan het Arnhems gemiddelde. Het aantal bijstandsuitkeringen is ook gestegen, maar blijft onder het Arnhems gemiddelde;
  • Een relatief hoog percentage van de inwoners kan bij buurtgenoten terecht voor hulp. Verder valt op dat er binnen de wijk minder animo is om zich in te zetten voor verbetering van de buurt. Het aandeel kinderen in de kinderopvang is relatief laag.
Schuytgraaf/Elderveld

Wijkdoelen

Wijkdoelen Elderveld

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Aanbod voor jongeren verbeteren

- Ruimte om te 'hangen' en aanbod voor creatieve activiteiten
- Meer sportactiviteiten voor jongeren in de openbare ruimte

Onderlinge wijkcommunicatie [kopie]

Verbeteren informatie via één website/loket van activiteiten/organisaties

Wonen in leefbare wijken

Verkeersveiligheid verbeteren

- Herinrichting Hollandweg
- Verlichting donkere plekken fiets- en voetpaden

Veilig Winkelcentrum

- Aanpak veiligheid rondom winkelcentrum
- Extra parkeerplaatsen

Groen en speelvoorzieningen verbeteren

- Beter groenonderhoud
- Verbeteren speelvoorzieningen/waterspeelplaats

Overlast afval en hondenpoep bestrijden

- Tegengaan dumpen afval
- Aanpak via campagne tegen hondenpoep

Scholen met voorzieningen

Integraal kindcentrum met ontmoetingsruimte