Onderwijshuisvesting

Educatie
 • Evenwichtige spreiding van duurzame en gezonde schoolgebouwen inclusief gymlokalen over de stad;
 • Faciliteren landelijke ambitie voor bewegingsonderwijs;
 • Faciliteren doorlopende leerlijn voor kinderen (ontwikkeling Integrale Kindcentra);
 • Terugdringen leegstand schoolgebouwen;
 • Voorkomen ongewenste neveneffecten van fluctuaties van leerlingen tussen verschillende scholen;
 • Overdracht van de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting naar de schoolbesturen (PO, VO en (V)SO).

Op basis van deze ambities wordt in 2016 een Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs opgesteld, waarmee de onderwijshuisvesting de komende jaren planmatig kan worden uitgevoerd. Tevens zal dan ook de bestaande gemeentelijke Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs geactualiseerd.

Samenhang

 • Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken:
 • Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen, onderdeel Vastgoed;
 • Paragraaf Investeringen (overdracht onderwijshuisvesting).

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Actueel beleidskader:

 • Integraal Huisvestingsplan P0 (najaar 2016)
 • Schoolbesturen PO, (V)SO en VO (schoolgebouwen);
 • Sportbedrijf Arnhem (gymlokalen);
 • Aanbieders kinderopvang (peuterspeelzalen, KDV en BSO).

Bewegingsonderwijs

 • In het bestuursakkoord primair onderwijs 2014-2020 hebben het Ministerie van OCW en de PO-raad afgesproken om met gemeenten convenanten af te sluiten waarin afspraken worden gemaakt voor de wijze waarop de kwantiteit en kwaliteit van bewegingsonderwijs substantieel worden verhoogd. Uitgangspunt is het streven naar méér bewegingsonderwijs en een versterking van het buitenschools aanbod.

De doelen zijn:

 • minimaal twee uur per week bewegingsonderwijs voor groep 3 t/m 8 aan te bieden, waar mogelijk te  streven naar drie lesuren per week.
 • in 2017 op lokaal niveau afspraken maken over intensivering en verbreding bewegingsonderwijs onder en na schooltijd.

VNG-normen versus Bouwbesluit

 • Landelijk is al jaren een discussie gaande over de normen uit de modelverordening VNG, omdat deze niet leiden tot het realiseren van een schoolgebouw dat voldoet aan het Bouwbesluit. Omdat de basis goed dient te zijn, wordt voor nieuwbouw aangesloten bij het Kwaliteitskader huisvesting PO. Het doel is in 2017 op lokaal niveau afspraken maken over de hoogte van de benodigde budgetten.

MFC's

 • Op de gebruikersexploitatie van de MFC's zijn de afgelopen jaren ter grootte van € 530.000 tekorten ontstaan. Het gaat om tekorten op locatiemanagement ad €100.000, lager dan begrote opbrengsten uit verhuur ad € 100.000, ontbrekende servicekosten in de sportbegroting ad € 280.000 en ongedekte servicekosten ad € 50.000, doordat de schoolbesturen in plaats van 100% van de hen van het Rijk ontvangen vergoeding voor servicekosten en buitenonderhoud slechts 95% aan de gemeente afdragen. Op basis van het door de taskforce MFC opgestelde implementatieplan ter optimalisering van de bedrijfsvoering, waarbij in overleg met de wijkteams maatwerk per MFC wordt voorgesteld, kunnen besparingen worden gerealiseerd. Hiervoor is wel tijd nodig. Medio 2018 zullen naar verwachtingen de besparingen ter grootte van € 200.000 zijn gerealiseerd. Voor een deel kan het tekort op de servicekosten worden opgevangen, door de scholen 100% van de hen van het Rijk ontvangen vergoeding voor servicekosten en buitenonderhoud aan de gemeente af te dragen.

Prestaties en of effectindicatoren

 • Toename duurzame en gezonde schoolgebouwen;
 • Afname aantal schoolgebouwen (m2);
 • Toename gedecentraliseerde gebouwen bij schoolbesturen;
 • Garantie van Sportbedrijf Arnhem voor minimale afname bewegingsuren voor scholen (wettelijk);
 • Betere match vraag (extra uren scholen of verenigingen) en aanbod voor optimaal gebruik gymlokalen (hogere inkomsten).

Monitoring

Niet van toepassing.