Van Wijken Weten

Van wijken weten betekent een radicaal keerpunt in de verhouding tussen de gemeente en de wijken. Het perspectief vanuit de bewoners en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de Arnhemse wijken worden uitgangspunt. Hiermee ligt de focus op wat nodig is voor een decentrale uitvoering en een aanpak die met minder middelen inzet op kwaliteit vanuit het perspectief van bewoners en uitvoerende professionals. We vergroten onze kennis van de wijken en werken naar een nieuw duurzaam stelsel van zorg en maatschappelijke ondersteuning. We bieden ruim baan voor initiatief van burgers en bedrijven via een structurele regeling van burgerinitiatieven.

 • Wijksturing in uitvoering
 • De uitdagingen voor de gemeente Arnhem om met een groeiend takenpakket en krimpende budgetten te komen tot effectieve uitvoering en efficiënte besteding van middelen;
 • Veranderde opvattingen over burgerkracht en burgerparticipatie leiden tot een andere verhouding en verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en burger;
 • Inzicht en kracht van burgers worden maatgevend voor gemeentelijk handelen;
 • Het is geweldig als bewoners en organisaties zelf het initiatief nemen. De overheid moet loslaten en vertrouwen geven aan de burgers. Dit vraagt om een forse cultuuromslag op de eerste plaats bij de gemeente, maar ook bij burgers, bedrijven en instellingen.
 • Frontlijnsturing op wijkgerelateerde budgetten maakt een betere en efficiëntere besteding van middelen mogelijk;
 • In de Arnhemse wijken (georganiseerd naar 8 gebieden) worden medewerkers van de gemeente verbonden aan de gebieden om samen met burgers en bedrijven vorm te geven aan de uitvoering van het beleid in de betreffende wijken. De wijkteams zijn bevoegd tot het fiatteren van uitgaven op hun domein. Hiermee geven zij richting aan grote delen van de gemeentelijke begroting.
 • Terugdringen schuldenproblematiek
 • Zelforganiserend vermogen van Arnhemmers bevorderen
 • Versterking algemene voorzieningen in de wijk
 • Kernorganisatie ingericht op wijksturing
 • Samenwerkende wijkteams leefomgeving en sociale wijkteams
 • Wijkopgaven in beeld; vertaald naar uitvoering
 • Het in beeld brengen wat de opgaven zijn die inwoners zien in hun directe woon- en leefomgeving, deze opgaven vertalen in opdrachten die door de 'kernorganisatie' worden uitgevoerd;
 • De wijkteams worden gevraagd voor komend jaar bijzondere aandacht te besteden aan het terugdringen van schuldenproblematiek van gezinnen;
 • Een organisatie neerzetten die in onderlinge verbinding, vraaggericht en op maat kan werken aan de kwaliteit van de woon-, en leefomgeving in de wijken;
 • De wijkteams leggen verbinding met professionals in de wijk, zoals scholen;
 • Samenwerking tussen de sociale wijkteams en de teams leefomgeving om optimale kwaliteit en rendement van menskracht en middelen te realiseren;
 • Versterking van de algemene voorzieningen teneinde het beroep op de specialistische voorzieningen terug te brengen;
 • Een bijdrage leveren aan het zelf-organiserend vermogen van Arnhemmers.

Bijdrage aan de Arnhemse Hoofddoelen

Arnhemse Hoofdoelen

Bijdrage

Arnhem gewilde stad

Dynamische (centrum) stad aan de rivier

Bedrijvige stad regionaal en internationaal

Cultuur- en sportstad met landelijke uitstraling

Duurzame stad

Besturen met kennis uit de stad

Arnhem gezonde stad

Wonen in een leefbare stad

Zelfredzame inwoners met zorg voor elkaar

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Doelen

Wijksturing in uitvoering

Samenhang met Regulier programma (R)

Wijkopgaven in beeld; vertaald naar uitvoering

R00, R01, R02, R03, R04, R05,R06, R07, R08

Samenwerkende wijkteams leefomgeving en sociale wijkteams

R06, R09

Kernorganisatie ingericht op wijksturing

R09

Versterking algemene voorzieningen in de wijk

R02, R04, R05, R06

Zelforganiserend vermogen van Arnhemmers bevorderen

R06

Terugdringen schuldenproblematiek

R06

Samenhang met budgetten reguliere taakvelden

Wijksturing en Uitvoering

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Afval

12.775

12.882

12.376

12.364

Arbeidsparticipatie

16.243

16.286

16.177

16.177

Crisisbeheersing en Brandweer

11.767

11.607

11.591

11.574

Cultpresent, cultproduct, cultpartic

17.441

20.191

22.485

21.879

Cultureel erfgoed

1.923

1.886

1.882

1.876

Economische Havens en waterwegen

966

957

848

839

Economische promotie

2.295

2.289

2.282

2.276

Geëscaleerde zorg 18+

72.525

71.437

71.884

71.883

Grondexploit (niet-bedrijventerrein)

29.652

31.555

24.046

24.449

Inkomensregelingen

126.870

125.811

125.901

125.901

Maatwerkdienstverlening 18+

39.677

39.289

39.150

39.000

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

14.138

14.139

14.130

14.130

Milieubeheer

4.402

4.332

4.291

4.284

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

15.532

16.326

16.316

16.321

Onderwijshuisvesting

26.339

25.784

28.888

28.502

Openbaar groen en (openlucht) recrea

7.252

7.095

7.017

7.009

Openbaar vervoer

988

977

968

960

Openbare orde en Veiligheid

3.318

3.315

3.459

3.426

Overhead

85.860

85.419

86.053

86.026

Parkeren

9.285

9.729

9.691

9.687

Riolering

15.031

14.672

15.448

15.593

Samenkracht en burgerparticipatie

10.913

10.517

10.249

9.525

Sportaccommodaties

14.276

14.332

15.250

15.258

Sportbeleid en activering

5.610

5.586

5.316

4.818

Verkeer en vervoer

21.338

21.154

20.441

20.537

Volksgezondheid

5.528

5.340

5.193

5.188

Wonen en bouwen

14.506

5.758

7.220

6.118

Vanaf 2017 is de focus gericht op de transformatie van het sociaal domein, zoals vastgelegd in de Koersnota  'Van Wijken Weten' (vastgesteld op 29 februari 2016). De 11 uitgangspunten die de gemeenteraad heeft vastgesteld voor Transformatie zijn vervolgens uitgewerkt in de uitvoeringsnotitie 'Uitvoering Transformatie Sociaal Domein'. Hiermee is het kader voor de transformatie in de komende 3 jaar beschikbaar.

De sociale wijkteams en de teams leefomgeving  werken samen, naast elkaar en integraal, aan de taken in de wijk. Een van de taken waar de teams samen aan werken is de transformatie van de zorg. Het doel is om per gebied tot een passend zorgaanbod te komen.

Door het vergroten van de inzet van preventieve maatregelen door de wijkteams om het beroep op maatwerk en specialistische voorzieningen te verlagen, door innovatie van het zorgaanbod en door meer participatie leidt deze transformatie ook tot de noodzakelijke kostenbesparing.

 • Vraag- en wijkgericht gestuurd aanbod
 • Resultaatgerichte bekostiging
 • Vernieuwing aanbod met Interactief Aankoop Systeem
 • Participatie gericht op minder zorg
 • Innovatie gericht op kostenbesparing
 • Preventie versterken

De aanpak is vastgelegd in de uitvoeringsnotitie "Uitvoering Transformatie sociaal Domein'.

Hierin is een uitvoeringsplanning opgenomen die op 7 thema's de ambitie heeft vastgelegd. Deze thema's sluiten naadloos aan bij de beleidsdoelen:

 • Herpositionering sociale wijkteams;
 • Inkoop via het InterActief inkoop Systeem (I.A.S.);
 • Regionale samenwerking via een MGR;
 • Subsidies omzetten in contracten;
 • Bekostiging op basis van resultaten;
 • Verdeling budgetten;
 • Innovaties stimuleren

 

Bijdrage aan de Arnhemse Hoofddoelen

Arnhemse Hoofdoelen

Bijdrage

Arnhem gewilde stad

Dynamische (centrum) stad aan de rivier

Bedrijvige stad regionaal en internationaal

Cultuur- en sportstad met landelijke uitstraling

Duurzame stad

Besturen met kennis uit de stad

Arnhem gezonde stad

Wonen in een leefbare stad

Zelfredzame inwoners met zorg voor elkaar

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Doelen

Transformatie sociaal domein

Samenhang met Regulier programma (R)

Preventie versterken

R06, R07

Innovatie gericht op kostenbesparing

R06, R07

Participatie gericht op minder zorg

R06

Vernieuwing aanbod met Interactief Aankoop Systeem

R06

Resultaatgerichte bekostiging

R06, R07

Vraag- en wijkgericht gestuurd aanbod

R06, R07

Samenhang met budgetten reguliere taakvelden

Transformatie sociaal domein

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Begeleide participatie

32.587

29.455

27.516

27.758

Geëscaleerde zorg 18-

5.577

5.578

5.576

5.576

Geëscaleerde zorg 18+

72.525

71.437

71.884

71.883

Maatwerkdienstverlening 18-

37.127

37.350

37.323

37.323

Maatwerkdienstverlening 18+

39.677

39.289

39.150

39.000

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

14.138

14.139

14.130

14.130

Samenkracht en burgerparticipatie

10.913

10.517

10.249

9.525

 • Het verbeteren van de informatievoorziening voor het bestuur en ketenpartners om de juiste beslissingen te kunnen nemen over de maatschappelijke opgaven vanuit de verschillende portefeuilles;
 • Het verbreden en verdiepen van de samenwerking met partners (kennisinstellingen, inwoners, bedrijven en ketenpartners) door het delen van informatie;
 • Beter inzicht in de besteding van de middelen op effectiviteit en efficiency, o.a. op wijkniveau, bij de opgave Transformatie van het sociaal domein. Dit om kostenbeheersing en innovatie te stimuleren;  
 • Het zichtbaar maken van de effecten van interventies in de wijken ten behoeve van de opgave wijksturing.

 

 • Adequate informatievoorziening om te komen tot slimme oplossingen voor de maatschappelijke opgaven, samen met de partners in de stad en in de wijk;
 • Het verbeteren van (politieke) besluitvorming door inzicht te geven in werkende oplossingen en maatschappelijke effecten;  
 • Grip krijgen op de opgave Transformatie Sociaal domein (innovatie en kostenbeheersing)  met  data om de (zorg)vraag te analyseren, te prognosticeren en te regisseren.

 

 • Kostenbesparing door datagedreven sturing
 • Optimale werking van ketens
 • Data-uitwisseling met partners in de stad
 • Effectief beleid door datagedreven sturing
 • Samen met de partners wordt onderzocht welke data gecombineerd kunnen worden ten behoeve van de besluitvorming voor en monitoring van de maatschappelijke opgaven. Bij deze ontwikkeling wordt actief samengewerkt met kennisinstellingen, bedrijven, ketenpartners en inwoners;
 • Samen met de partners kansen met data benutten en het ontdekken welke risico's aan data kleven;
 • Andere partijen (bedrijven, inwoners) de gelegenheid bieden om met de gemeentelijke Open data zelfstandig analyses te doen en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met de privacy van gegevens van inwoners. In 2017 wordt zo mogelijk met partners gezocht naar positieve businesscases;
 • Monitoring specifieke zorgbehoefte van inwoners op wijkniveau voor betere prognoses voor benodigde ondersteuning.

 

Bijdrage aan de Arnhemse Hoofddoelen

Arnhemse Hoofdoelen

Bijdrage

Arnhem gewilde stad

Dynamische (centrum) stad aan de rivier

Bedrijvige stad regionaal en internationaal

Cultuur- en sportstad met landelijke uitstraling

Duurzame stad

Besturen met kennis uit de stad

Arnhem gezonde stad

Wonen in een leefbare stad

Zelfredzame inwoners met zorg voor elkaar

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Doelen

Sm@rt Arnhem

Samenhang met Regulier programma (R)

Effectief beleid door datagedreven sturing

R00, R01, R02, R03, R04, R06, R07, R08, R09

Data-uitwisseling met partners in de stad

R00, R01, R02, R03, R04, R06, R07, R08, R09

Optimale werking van ketens

R00, R01, R02, R03, R04, R06, R07, R08, R09

Kostenbesparing door datagedreven sturing

R09

Samenhang met budgetten reguliere taakvelden

Sm@rt Arnhem

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Begeleide participatie

32.587

29.455

27.516

27.758

Geëscaleerde zorg 18-

5.577

5.578

5.576

5.576

Geëscaleerde zorg 18+

72.525

71.437

71.884

71.883

Maatwerkdienstverlening 18-

37.127

37.350

37.323

37.323

Maatwerkdienstverlening 18+

39.677

39.289

39.150

39.000

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

14.138

14.139

14.130

14.130

Samenkracht en burgerparticipatie

10.913

10.517

10.249

9.525