Stad op de kaart

Stad op de kaart betekent werken aan een vitale stad. Dat is een stad die aan het werk is, aantrekkelijk is voor bewoners, bezoekers, bedrijven, studenten en die duurzaamheid in de praktijk brengt. 'Be good and tell it' staat centraal. Stad op de kaart werkt vanuit de kracht en kwaliteiten van de stad, liggend aan de Rijn, en wil meer investeringen van allerhande partijen en meer (passende) werkgelegenheid te weeg brengen. Dit vraagt om intensieve samenwerking met partners in bedrijfsleven, onderwijs, investeerders en instellingen in de stad maar ook in de regio, provinciaal en (inter)nationaal. We versterken onze inzet op het snijvlak van economie, werken en onderwijs met bijzondere aandacht voor de elektriciteitssector en het creatieve en culturele klimaat van de stad.

 • Centrumstad aan de rivier

De Rijn is ecologisch en recreatief een parel om te vertoeven. Daar waar stedelijk leven en rivier elkaar raken vinden ontmoetingen plaats, maar de rivier is voor velen ook een barrière tussen onze twee stadsdelen. In de binnenstad staan we voor grote uitdagingen, de stad transformeert van een place to shop naar een place to meet waarbij wonen in de binnenstad ook weer een belangrijkere plek gaat innemen.

Een vitale binnenstad gelegen aan de Rijn die iets toevoegt aan het stedelijk leven, waarbij nieuwe ontmoetingsmogelijkheden ontstaan op economisch en recreatief gebied maar ook aan wonen nieuwe kansen biedt. In de verdere transformatie van de binnenstad wordt de Jansbeek teruggebracht in de stad.

 • Transformatie van de binnenstad
 • Optimaal uitnutten van de Rijn
 • We gaan de openbare ruimte en bereikbaarheid van de binnenstad optimaliseren;
 • We geven ruimte aan innovatief ondernemerschap;
 • We geven creatief en cultureel ondernemerschap en onderwijs ruimte en ondersteunen hen actief;
 • We investeren als gemeente om daarmee particuliere investeerders te verleiden ook te investeren;
 • We creëren reuring en dynamiek.

 

Bijdrage aan de Arnhemse Hoofddoelen

Arnhemse Hoofdoelen

Bijdrage

Arnhem gewilde stad

Dynamische (centrum) stad aan de rivier

Bedrijvige stad regionaal en internationaal

Cultuur- en sportstad met landelijke uitstraling

Duurzame stad

Besturen met kennis uit de stad

Arnhem gezonde stad

Wonen in een leefbare stad

Zelfredzame inwoners met zorg voor elkaar

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Doelen

Centrum stad aan de rivier

Samenhang met Regulier programma (R)

Optimaal uitnutten van de Rijn

R02, R03, R05, R08

Transformatie van de binnenstad

R02, R03, R05, R08

Samenhang met budgetten reguliere taakvelden

Centrumstad aan de rivier

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Cultpresent, cultproduct, cultpartic

17.441

20.191

22.485

21.879

Cultureel erfgoed

1.923

1.886

1.882

1.876

Economische Havens en waterwegen

966

957

848

839

Economische ontwikkeling

2.351

2.351

2.349

2.349

Grondexploit (niet-bedrijventerrein)

29.652

31.555

24.046

24.449

Media

4.594

4.576

4.576

4.576

Milieubeheer

4.402

4.332

4.291

4.284

Musea

4.386

4.372

4.367

4.365

Openbaar groen en (openlucht) recrea

7.252

7.095

7.017

7.009

Openbaar vervoer

988

977

968

960

Openbare orde en Veiligheid

3.318

3.315

3.459

3.426

Parkeren

9.285

9.729

9.691

9.687

Verkeer en vervoer

21.338

21.154

20.441

20.537

Zoveel mogelijk mensen zinvol actief, zoveel mogelijk richting betaald werk en onafhankelijke mensen met minder zorg, dat doet mensen persoonlijk goed, dat doet wijken goed en dat doet onze stad goed.

Door het aangaan van intensieve allianties in onze stad en regio met werkgevers, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers organisaties willen we mensen ruimte geven om ze in hun mogelijkheden te laten functioneren en stappen te kunnen laten zetten in hun ontwikkeling. Daarbij gaan we op inventieve wijze zoeken naar en staan open voor zaken die onze inwoners nodig hebben om hun talent te ontplooien.

 • Sterke allianties met werkgevers
 • Informatie waarmee effectieve re-integratie wordt versterkt
 • Zoveel mogelijk mensen zinvol actief
 • We gaan experimenteren vanuit de inzet van talenten, nieuwe, soms kleine initiatieven die de beperkingen van systemen terugdringen of slim gebruiken;
 • We gaan kennis en ervaring over effectiviteit van re-integratie verspreiden en verdiepen, ook als hulpmiddel voor de wijkteams;
 • We bouwen door aan allianties met werkgevers op strategische en operationeel niveau. Talentontwikkeling en werkgeversbenadering gaan hand in hand;
 • We blijven kritisch in de uitvoering en het bereiken van het doel van de Participatiewet.

 

Bijdrage aan de Arnhemse Hoofddoelen

Arnhemse Hoofdoelen

Bijdrage

Arnhem gewilde stad

Dynamische (centrum) stad aan de rivier

Bedrijvige stad regionaal en internationaal

Cultuur- en sportstad met landelijke uitstraling

Duurzame stad

Besturen met kennis uit de stad

Arnhem gezonde stad

Wonen in een leefbare stad

Zelfredzame inwoners met zorg voor elkaar

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Doelen

Werken aan kansen

Samenhang met Regulier programma (R)

Zoveel mogelijk mensen zinvol actief

R06

Informatie waarmee effectieve re-integratie wordt versterkt

R06

Sterke allianties met werkgevers

R06

Samenhang met budgetten reguliere taakvelden

Werken aan kansen

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Arbeidsparticipatie

16.243

16.286

16.177

16.177

Begeleide participatie

32.587

29.455

27.516

27.758

Economische ontwikkeling

2.351

2.351

2.349

2.349

Geëscaleerde zorg 18+

72.525

71.437

71.884

71.883

Inkomensregelingen

126.870

125.811

125.901

125.901

Maatwerkdienstverlening 18+

39.677

39.289

39.150

39.000

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

14.138

14.139

14.130

14.130

Milieubeheer

4.402

4.332

4.291

4.284

Openbare orde en Veiligheid

3.318

3.315

3.459

3.426

Samenkracht en burgerparticipatie

10.913

10.517

10.249

9.525

We ontwikkelen een krachtige klimaataanpak waarbij we inzetten op een stevige groei en innovatie van de energiesector en waarbij we Arnhem profileren als hoofdstad van en ontwikkelcentrum voor de elektriciteitssector.

We willen een duurzame economische groei, meer werkgelegenheid en goed geschoold personeel op alle niveaus in de elektriciteitssector, die bijdraagt aan de klimaataanpak .  

 • Geschoold personeel voor EMT sector
 • Creëren werkgelegenheid EMT sector
 • EMT versterken, met name elektriciteitssector
 • Duurzame economische groei
 • Krachtige klimaataanpak
 • We faciliteren onze toplocaties optimaal voor wat betreft vestigingscondities;
 • We participeren actief in regionale, landelijke en Europese innovatieprogramma's;
 • We stellen ons actief op als "launching customer" van Arnhemse innovaties in haar publieke domein zoals openbaar vervoer;
 • We gaan samen met ondernemers en onderzoeksinstellingen investeringen en investeerders naar Arnhem halen;
 • We gaan relaties en samenwerking met andere bestuurslagen en (potentiële) partners aan om de gemeente regionaal, landelijke en Europees op de kaart te zetten;
 • We zetten het nog vrij besteedbare deel van € 240.000 "stimuleren waterstofeconomie" breder in als daarmee de ambities van New Energy Made in Arnhem hier eerder door gerealiseerd worden. De raad wordt hierover geïnformeerd. (amendement "Financiële New Energy Made in Arnhem daar inzetten waar het maximaal rendeert")

Bijdrage aan de Arnhemse Hoofddoelen

Arnhemse Hoofdoelen

Bijdrage

Arnhem gewilde stad

Dynamische (centrum) stad aan de rivier

Bedrijvige stad regionaal en internationaal

Cultuur- en sportstad met landelijke uitstraling

Duurzame stad

Besturen met kennis uit de stad

Arnhem gezonde stad

Wonen in een leefbare stad

Zelfredzame inwoners met zorg voor elkaar

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Doelen

Arnhem ElektriCity

Samenhang met Regulier programma (R)

Krachtige klimaataanpak

R07

Duurzame economische groei

R03, R07

EMT versterken, met name elektriciteitssector

R07

Creëren werkgelegenheid EMT sector

R03

Geschoold personeel voor EMT sector

R06

Samenhang met budgetten reguliere taakvelden

Arnhem ElektriCity

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Cultpresent, cultproduct, cultpartic

17.441

20.191

22.485

21.879

Economische ontwikkeling

2.351

2.351

2.349

2.349

Grondexploit (niet-bedrijventerrein)

29.652

31.555

24.046

24.449

Media

4.594

4.576

4.576

4.576

Milieubeheer

4.402

4.332

4.291

4.284

Musea

4.386

4.372

4.367

4.365

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

15.532

16.326

16.316

16.321

Onderwijshuisvesting

26.339

25.784

28.888

28.502

Openbaar vervoer

988

977

968

960

Openbare orde en Veiligheid

3.318

3.315

3.459

3.426

Overhead

85.860

85.419

86.053

86.026

Parkeren

9.285

9.729

9.691

9.687

Verkeer en vervoer

21.338

21.154

20.441

20.537

Cultuur is een waardevermeerderaar en kapitaal voor een vitale, krachtige stad in de regio, aantrekkelijk voor bewoners, bedrijven en toeristen.

We willen samen met onze partners, zoals provincie Gelderland, investeren in een aantrekkelijk cultureel aanbod en creatief klimaat in de stad, waarbij we de ontwikkelkracht van cultuur voor de kwaliteit, diversiteit en (economische) aantrekkingskracht van de stad en de regio versterken en benutten.

 • Versterken Arnhemse positie in de landelijke culturele infrastructuur
 • Creatieve milieus benutten voor innovatief klimaat
 • Vitale en veerkrachtige creatieve en culturele regio
 • We faciliteren de rijksgezelschappen en de Arnhemse podia in hun streven naar samenwerking, vergroting en verbreding van hun publieksbereik en maatschappelijk draagvlak;
 • We werken samen met onze regiogemeenten en op Oost-Nederlandse schaal aan de versterking van de culturele sector;
 • We gaan bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken en aanjagen van innovaties   de kracht van de creatieve sector beter benutten en structureler inzetten;
 • We participeren actief in regionale, landelijke en Europese netwerken die de stad op de kaart zetten
 • We versterken onze relaties en samenwerking met andere bestuurslagen en (potentiële) partners   

 

 

Bijdrage aan de Arnhemse Hoofddoelen

Arnhemse Hoofdoelen

Bijdrage

Arnhem gewilde stad

Dynamische (centrum) stad aan de rivier

Bedrijvige stad regionaal en internationaal

Cultuur- en sportstad met landelijke uitstraling

Duurzame stad

Besturen met kennis uit de stad

Arnhem gezonde stad

Wonen in een leefbare stad

Zelfredzame inwoners met zorg voor elkaar

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Doelen

Culturele eredivisie

Samenhang met Regulier programma (R)

Vitale en veerkrachtige creatieve en culturele regio

R03, R5

Creatieve milieus benutten voor innovatief klimaat

R03

Versterken Arnhemse positie in de landelijke culturele infrastructuur

R05

Samenhang met budgetten reguliere taakvelden

Culturele eredivisie

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Cultpresent, cultproduct, cultpartic

17.441

20.191

22.485

21.879

Cultureel erfgoed

1.923

1.886

1.882

1.876

Economische ontwikkeling

2.351

2.351

2.349

2.349

Media

4.594

4.576

4.576

4.576

Milieubeheer

4.402

4.332

4.291

4.284

Musea

4.386

4.372

4.367

4.365

Openbare orde en Veiligheid

3.318

3.315

3.459

3.426

Het versterken van locaties, het aanjagen van kennisontwikkeling, stimuleren van (jong) talent en ondernemersgezind werken staan centraal bij het versterken van de Arnhemse en regionale economie.

Door middel van verdere samenwerking en verbinding tussen bedrijven en kennisinstellingen werken we aan een sterk ecosyteem van kennis en innovatieve werklocaties. Door te investeren in de relaties met de regio werken we aan de structuurversterking voor economische ontwikkeling waarbij het op orde hebben en de doorontwikkeling van ons sociale kapitaal een andere randvoorwaarde. Tenslotte maakt een vitale economie deel uit van (inter)nationale netwerken, daarvoor gaan we met partijen uit de regio en met de Economic Board onze internationale profilering versterken.

 • Internationale profilering
 • Human Capital Agenda uitbouwen
 • Versterking economische structuur en groei
 • Innovatie verstevigen
 • We zorgen voor optimale vestigingscondities op onze toplocaties die we vanuit onze rol(len) faciliteren;
 • We hebben een verbindende rol waarbij we gaan voor intensieve en duurzame samenwerking tussen de kennisinstellingen in de stad;
 • We nemen een sterke en duidelijke positie in volledig gericht op het realiseren van economische ontwikkeling, in de regio, bij de provincie, in de samenwerking met Economic Board, met kennisinstellingen en bedrijfsleven, landelijk en internationaal.

 

Bijdrage aan de Arnhemse Hoofddoelen

Arnhemse Hoofdoelen

Bijdrage

Arnhem gewilde stad

Dynamische (centrum) stad aan de rivier

Bedrijvige stad regionaal en internationaal

Cultuur- en sportstad met landelijke uitstraling

Duurzame stad

Besturen met kennis uit de stad

Arnhem gezonde stad

Wonen in een leefbare stad

Zelfredzame inwoners met zorg voor elkaar

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Doelen

Vitale economie

Samenhang met Regulier programma (R)

Innovatie verstevigen

R03

Versterking economische structuur en groei

R03

Human Capital Agenda uitbouwen

R03

Internationale profilering

R00, R03

Samenhang met budgetten reguliere taakvelden

Vitale Economie

Begroting

Meerjarenraming

2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1000

Middelen

Arbeidsparticipatie

16.243

16.286

16.177

16.177

Begeleide participatie

32.587

29.455

27.516

27.758

Economische ontwikkeling

2.351

2.351

2.349

2.349

Grondexploit (niet-bedrijventerrein)

29.652

31.555

24.046

24.449

Inkomensregelingen

126.870

125.811

125.901

125.901

Maatwerkdienstverlening 18+

39.677

39.289

39.150

39.000

Milieubeheer

4.402

4.332

4.291

4.284

Openbaar vervoer

988

977

968

960

Openbare orde en Veiligheid

3.318

3.315

3.459

3.426

Parkeren

9.285

9.729

9.691

9.687

Verkeer en vervoer

21.338

21.154

20.441

20.537