Afval

Financiën en bedrijfsvoering

Onder programma 7 valt het taakveld afval behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval, waaronder

 • afvalscheiding en recycling;
 • vuilophaal en afvoer;
 • vuilstort en verwerking; baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (via categorie 3.7);
 • kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing

Het laatst genoemde onderdeel valt in de Arnhemse begroting onder het reguliere programma R9 Financiën en bedrijfsvoering.

In het Coalitieakkoord 2014-2018 is afgesproken dat de gemeentelijke belastingen, zoals de onroerend zaakbelasting en de afvalstoffenheffing, niet meer stijgen dan met de gemiddelde prijsstijging in Nederland. Voor 2015 heeft het Centraal Plan Bureau (CPB) de verwachte consumentenprijsindex (CPI) vastgesteld op 0,4%. Met dit percentage worden belastingen vanaf 2016 geïndexeerd. Belangrijke uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de belastingen en heffingen zijn in Arnhem de volgende:

 • evenwichtige lastenverdeling tussen burgers en ondernemers;
 • evenwichtige lastenverdeling tussen burgers onderling (draagkracht).

In de paragraaf Lokale heffingen wordt uitgebreid ingegaan op de beleidsuitgangspunten, op ontwikkelingen op het gebied van lokale heffingen, de lastendruk en de ontwikkeling van de tarieven.

Samenhang

 • R6 Participatie en maatschappelijke ondersteuning (kwijtschelding);
 • R7 Gezondheid en Milieu
 • Paragraaf Lokale heffingen.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Actueel beleidskader
•   Armoede-agenda 2015-2018 (2014);
•   Nota doorontwikkeling armoede en schulddienstverlening (2016).

Niet van toepassing.

Indexatie afvalstoffenheffing

 • Indexatie van de afvalstoffenheffing is afhankelijk van de kostendekkendheid van deze heffing. De kostendekkenheid in 2017 ligt net onder de 100%. Hierdoor is indexatie in 2017 ter grootte van 91.000 mogelijk. Vanaf 2018 is om op een kostendekkenheid van 100% te komen een verlaging van de afvalstoffenheffing noodzakelijk. Voorgesteld wordt dan ook om deze vanaf  ten laste van de algemene middelen te brengen. In de perspectiefnota is aangegeven dat er bij de afvalstoffenheffing een relatie ligt met het knelpunt op de bijzondere bijstand (armoedeagenda). Om de inkomsten en uitgaven van de armoedeagenda op termijn weer in balans te brengen, wordt in de doorontwikkeling van de armoedeagenda voorgesteld om de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing te verlagen. Ook hierdoor moet de afvalstoffenheffing worden verlaagd. Er resteert in 2018 een nadeel ten laste van de algemene van €610.000, aflopend naar ongeveer € 540.000 in 2020;

Hervorming gemeentelijk belastinggebied

 • De minister van BZK is voornemens de gemeentebelastingen te hervormen. In hoofdlijnen komen de voorstellen neer op een verschuiving van rijksbelastingen naar gemeentebelastingen. Voor de gemeente Arnhem zijn de volgende voorstellen van belang:
  • Herinvoering van de OZB voor gebruikers van woningen;
  • Invoering van een gemeentelijke belasting voor ingezetenen van 18 jaar en ouder;
  • Afschaffing van de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten;
  • Invoeren koppelingen; tussen de ingezetenenheffing en de OZB-gebruikersheffing voor woningen enerzijds en de OZB-gebruikersheffing voor woningen en de overige drie OZB-heffingen (eigenaren en gebruikers van niet-woningen en eigenaren van woningen) anderzijds.

Definitieve keuzes worden overgelaten aan een volgend kabinet. Gemeentelijk beleid dient te worden aangepast wanneer hier meer duidelijkheid over ontstaat.

Prestaties en of effectindicatoren

Niet van toepassing

Monitoring

Centrum van onderzoek van de economie van de lagere overheden (Coelo)